Program


2. Program edukacji przedszkolnej "Nasze przedszkole" wspomagający rozwój aktywności dzieci autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaba Żabińskiej z modyfikacją w zakresie diagnozy. Program jest zgodny z podstawą programową, zawiera szczegółowe cele kształcenia i wychowania, treści i sposoby osiągania celów edukacyjnych , jest dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci, zawiera opis założonych osiągnięć dziecka. Ponadto jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym.

Nauczyciele planują i realizują zadania wychowawczo - dydaktyczne i opiekuńcze z dziećmi podczas całego roku przedszkolnego opracowując miesięczne plany pracy dla swojej grupy. Nauczyciel dobiera treści, formy i metody pracy, organizuje pracę wychowawczo-dydaktyczną oraz zwraca uwagę na efekty swoich oddziaływań. Realizacja zadań odbywa się przy współpracy z rodziną, poprzez udzielanie bieżących informacji o postępach dziecka i uzgadnianie jednolitych oddziaływań domu i przedszkola.

Nauczyciel prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentuje te obserwacje. W grupie 5 i 6 latków 2 razy w roku przeprowadza diagnozę pedagogiczna. Wyniki służą do opracowania indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju dziecka we wskazanych obszarach. O wynikach diagnozy nauczyciel informuje rodziców.

Przedszkolowo.pl logo