Regulamin korzystania z placu zabaw

Regulamin Korzystania z Placu Zabaw
na terenie Przedszkola Nr 18 w Tarnobrzegu


1. Plac zabaw jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do prowadzenia zajęć rekreacyjnych dla wychowanków Przedszkola Nr 18.
2. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
3. Za bezpieczeństwo wychowanków podczas zajęć na placu zabaw odpowiadają opiekunowie grupy (nauczyciel, pomoc nauczyciela, woźna).
4. W czasie pobytu dzieci na placu zabaw brama wejściowa powinna być zamknięta. Odpowiedzialni za to są pracownicy przedszkola oraz rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola.
5. Nie wolno ani na chwilę pozostawiać wychowanków na placu zabaw bez opieki nauczyciela lub osoby dorosłej będącej pracownikiem placówki.
6. Podczas niektórych zabaw należy asekurować wychowanków przed upadkiem lub uderzeniem o twarde przedmioty.
7. Na plac zabaw może być wynoszony dodatkowy sprzęt sportowy oraz zabawki – za bezpieczeństwo zabaw oraz za sprzęt odpowiadają nauczyciele.
8. W razie zaistnienia wypadku należy udzielić wychowankowi pomocy przed lekarskiej, powiadomić dyrektora placówki oraz rodziców.
9. Dziecko pod opieką rodzica/prawnego opiekuna nie powinno przebywać na terenie ogrodu, jeżeli jest on w danej chwili wykorzystywany przez dzieci nadal pozostające pod opieką nauczycielek.
10. Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów.
11. Ponadto zabrania się:
a) niszczenia urządzeń zabawowych
b) wchodzenia na konstrukcje zewnętrzne
c) zaśmiecania terenu d) niszczenia zieleni
e) jazdy na rowerze, hulajnodze, rolkach itp.
f) wprowadzania zwierząt oraz przywiązywania ich do płotu przy wejściu do przedszkola

12. Za stan urządzeń zabawowych i sprzętu odpowiadają: Dyrektor Przedszkola oraz nauczyciele prowadzący zajęcia.
13. Z urządzeń znajdujących się na terenie placu zabaw należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. Urządzenia zabawowe i sprzęt stanowiący wyposażenie placu zabaw powinny zapewniać bezpieczne z nich korzystanie.
14. W razie stwierdzenia nieprawidłowości, nauczyciel nie powinien wyprowadzać wychowanków na plac zabaw oraz niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Dyrektora placówki.
15. W czasie prowadzenia zajęć oraz po zamknięciu przedszkola obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania na placu zabaw nieupoważnionych osób.
16. Za rzeczy pozostawione na terenie ogrodu, placu zabaw oraz przy stojaku rowerowym obok wejścia do budynku, Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.

DZIĘKUJEMY ZA PRZESTRZEGANIE REGULAMINU !!!
Dyrektor Przedszkola Nr 18 w Tarnobrzegu

TELEFONY ALARMOWE: 112 Policja – 997, Pogotowie - 999, Straż Pożarna – 998, Straż Miejska - 986


Przedszkolowo.pl logo